×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲ بهمن - ۱۳۹۷  
true
false

 باسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت چهارم واحد تجاری فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی ورزشی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴۶۲۰/ش  مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری– فرهنگی واقع در شاهین شهر خیابان عطار بین فرعی ۸ و ۹ غربی فرهنگسرای خانوده را از طریق مزایده عمومی به صورت  بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت سه سال (شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد)واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  ۱۱/۲/۹۷ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند. ردیف طبقه موقعیت واحد مساحت تقریبی (متر مربع) نرخ پایه اجاره بهای ماهانه (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال) یک همکف ضلع جنوب غربی ۱۷ ۰۰۰/۵۲۵/۵ ۶۰۰/۰۶۶/۱۲ متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند. متقاضیان باید دارای مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح (جواز کسب و …. ) و فاقد سوء پیشینه کیفری و مورد تأیید حراست شهرداری شاهین شهر باشند. متقاضیان باید واجد صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی ، مالی…) بوده و توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی، ورزشی تفریحی شهرداری شاهین شهر می­باشد. شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست. تبصره ۱ : کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی، ورزشی تفریحی شهرداری شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته تابعه داشته باشند. برنده مزایده و کلیه افراد به کار گرفته شده در محل های مورد اجاره ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی فنی، فرهنگی، اخلاقی و …) ­باشند و پیش از به کارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان ارائه نماید. میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد و برنده مزایده با این وصف و رویت محل های مورد نظر اقدام به شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد می نماید و مبلغ پایه بهره برداری ماهانه اعلامی در آگهی برای سال اول و اجاره ماهانه برای سال دوم و سوم (شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) تا ۲۰% افزایش بسته به نرخ تورم یکساله منتهی به سال پایان قرارداد و با در نظر گرفتن عملکرد بهره بردار با مجوز کتبی هیئت مدیره محترم سازمان تعیین و اعلام می گردد. شرکت کنندگان در مزایده باید سپرده شرکت در مزایده را به حساب سپرده سازمان فرهنگی، ورزشی، تفریحی شهرداری شاهین شهر به  شماره ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نمایند. به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند ، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد. تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع می­باشد. شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۲/۹۷ پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه و پرینت صورت حساب بانکی خود مربوط به یکسال قبل و دارای مهر بانک محال علیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات ، تکمیل شده باشند به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. در صورت برنده شدن هر یک از افراد شرکت کننده در مزایده استعلام خوش حسابی یا گردش حساب فعال از بانک صادر کننده حساب جاری از حساب شخصی شرکت کننده الزاماً جزء مدارک تقدیمی برای انعقاد قرارداد و اسناد مثبته در پاکت الف می باشد ودر صورت عدم ارائه و یا عدم خوش حسابی علاوه بر ضبط سپرده شرکت در مزایده نسبت به انعقاد قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد شد . پیشنهادهای رسیده درکمیسیون معاملات عمده ( عالی ) سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر باز و برابر قوانین ومقررات و صرفه وصلاحدید سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد. سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهردار  شاهین شهر ضبط خواهد شد . در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد: مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص هیئت مدیره محترم سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.  مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. هزینه اسناد و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت ۱۵ روز ازتاریخ ابلاغ برنده شده در مزایده نسبت به تکمیل مدارک و امضاء قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت نسبت به ابطال ابلاغ و عقد قرارداد با نفر بعدی وضبط سپرده به نفع سازمان خواهد شد، همچنین مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید. چنانچه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد می باشد، سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود. شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد (به ویژه ماده مربوط به تعهدات) ، شرایط مندرج در آگهی مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند. شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی و درآمد سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد. کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و شارژ و … و کلیه عوارض قانونی و مالیات و … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت. بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود. باتوجه به شرط مباشرت بهره بردار ، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزیی و کلی نخواهد داشت در غیر اینصورت سازمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده ( عالي ) می باشد. شغل مورد نظر باید در هنگام قرارداد معین و با هماهنگی سازمان باشد. با توجه به اینکه از بهره بردار سر قفلی دریافت نشده است قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به

در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر بازگشایی وبرابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد. مشاغل هنری و فرهنگی مثل کتاب فروشی ، تولیدات صنایع دستی و … در صورت مصوبه هیئت مدیره سازمان از ۲۰% تخفیف در پرداخت اجاره بها برخوردار خواهند شد . در صورتی که طرف دوم قرارداد (بهره بردار) نسبت به اجرای تعهدات خود همچنین پرداخت وجه چک های تسلیمی در سر رسید معینه اقدام ننماید به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت روزانه مبلغ ۲۰% وجه چک را به عنوان خسارت تأخیر در حق سازمان فرهنگی، ورزشی  و تفریحی شهرداری شاهین شهر می باشد. طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهراقدام نماید.در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهرمی­تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین مکلف به پرداخت روزانه مبلغ ۵ برابر اجاره روزانه به عنوان وجه التزام تخلیه مورد بهره برداری در حق سازمان می باشد.این امر مانع از ضبط ضمانت نامه بانکی ایشان نمی باشد. برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ پانصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت پرداخت اجاره ماهیانه معادل اجاره یک سال را در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد و در سالهای آینده شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد. برنده مزایده متعهد است علاوه بر پرداخت اجاره ماهانه، مبلغ دو میلیون( ۰۰۰/۰۰۰/۲ ) ریال نیز بابت هزینه قبوض و شارژ به صورت ماهانه به حساب سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر واریز نماید. لازم به ذکر است مبلغ اعلامی برای شارژ سال اول بهره برداری می باشد و برای سال دوم و سوم(شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) مبلغ شارژتوسط سازمان اعلام خواهد شد. شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false