×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
true
false

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر با استناد مصوبه شماره ۳۵۷۲/ش  مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶  شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد یک واحد با کاربری صرفاً ورزشی در ضلع جنوب شرقی مجموعه ورزشی تختی را واقع در شاهین شهر-  خیابان شهید بهشتی- نبش فرعی ۱۱شرقی  مجموعه ورزشی تختی را  از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال(شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  ۱۶/۱۲/۱۳۹۷  برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای  سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر  مراجعه نمایند.

ردیف موضوع مزایده پایه اجاره ماهانه برای سال اول و برای سال دوم با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل سپرده شرکت در مزایده
۱ واحد واقع در ضلع جنوب شرقی ۰۰۰/۱۰۰/۴  ریال ۰۰۰/۴۶۰/۲ ریال
 • متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند.
 • واحد تجاری موضوع قرارداد با کاربری صرفاً ورزشی به بهره برداری خواهد رسید.
 • متقاضیان باید دارای مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح و فاقد سوء پیشینه کیفری و مورد تأیید حراست شهرداری شاهین شهر باشند.
 • متقاضیان باید واجد صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی، فرهنگی و …) بوده و توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می­باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.

تبصره  : کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر  و شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته داشته باشند.

 • برنده مزایده و کلیه افراد به کار گرفته شده ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی، فنی، اخلاقی و …) ­می باشند و پیش از به کارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان ارائه نماید.
 • قیمت پایه مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و برنده مزایده با این وصف و رویت محل مورد نظر اقدام به شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد می نماید .
 • شرکت کنندگان در مزایده باید سپرده شرکت در مزایده را به حساب سپرده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به  شماره ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع می­باشد در صورت تغییر کاربری اختیار فسخ یک طرفه را برای سازمان می باشد.
 • بهره بردار موظف است افراد به کار گیری شده را برای دریافت سوء پیشینه و عدم اعتیاد به این سازمان معرفی نماید .
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه و پرینت صورت حساب بانکی خود مربوط به یکسال قبل و دارای مهر بانک محال علیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات ، تکمیل شده باشند به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
 • درصورت کامل و بدون نقص بودن مدارک پاکت الف، نسبت به بازگشایی پاکت ب اقدام خواهد
 • پیشنهادهای رسیده در کمیسیون معاملات عمده ( عالی ) سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر باز و برابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دید سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 • پیشنهاد های رسیده روز یکشنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بازگشایی وبرابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 • سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان نیز به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد .
 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
 • از تاریخ ابلاغ برنده تا تحویل تضامین قراردادی نباید بیش از۷ روز به طول انجامد در غیر این صورت ابلاغ نامبرده ابطال و سپرده شرکت در مزایده نامبرده به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • چنانچه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد  می باشد، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد (به ویژه ماده مربوط به تعهدات) ، شرایط مندرج در آگهی مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و  از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی و درآمد سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و … و کلیه عوارض قانونی و مالیات و … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید.
 • کسورات قانونی (کل بیمه، کل مالیات، کل عوارض) به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • باتوجه به شرط مباشرت بهره بردار ، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزیی و کلی نخواهد داشت.
 • چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده ( عالي ) می باشد.
 • در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد، یا انجام هرگونه فعالیتی مغایر با این قرارداد توسط بهره بردار، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صلاح و قانونی با مهلت هفت روزه می باشد.
 • با توجه به اینکه از بهره بردار سر قفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۲/۴/۱۳۸۹می باشد.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false