×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۸ اسفند - ۱۴۰۲  
true
true
آگهی مزایده عمومی نوبت اول تالار شیخ بهایی

باسمه تعالی

“آگهی مزایده عمومی”

نوبت اول

سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره ۳۵۷۲/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ شورای محترم اسلامی شهر اجازه بهره برداری از تالار شیخ بهایی واقع در شاهین شهر بلوار امام خمینی(ره) -میدان فاطمیه را  با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار ­می­نماید. متقاضیان می­توانندحداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۹/۹۷  برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

 • متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند.
 • متقاضیان باید دارای مجوز و تأییدیه از مراجع ذی صلاح و فاقد سوء پیشینه کیفری باشند.
 • متقاضیان باید واجد صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی، فرهنگی و …) بوده و توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می­باشدو تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع می­باشد.
 • در شرایط برابر اولویت با اشخاص حقوقی فرهنگی –هنری می باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.
 • کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته داشته باشند.
 • برنده مزایده و کلیه افراد به کار گرفته شده ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی، فنی، فرهنگی، اخلاقی و …) می­باشند و پیش از به کارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان ارائه نماید.
 • مبلغ اجاره پایه ماهانه نود میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۰) ریال برای سال اول و برای سال دوم با ۲۰درصد افزایش نسبت به سال قبل می باشد.
 • میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ پنجاه و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۴) ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به شماره ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی با سر رسید سه ماهه را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۰۹/۹۷ پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات، تکمیل شده باشند به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
 • پیشنهادهای رسیده در روز شنبه مورخ ۰۱/۱۰/۹۷ در کمیسیون معاملات عمده(عالی) سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر باز و برابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح این سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهدسازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد و سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مختار است هرگونه که خود تشخیص دهد از آن بهره برداری نماید.

 

 

 

 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند،یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت پرداخت اجاره ماهیانه معادل اجاره یک سال در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد و در سال آینده شرط تمدید قرارداد، رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد .
 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • تمامی مشخصات فنی وسایل و تجهیزات و نصب و نحوه استفاده آن باید مورد تأیید ادراه استاندارد و سازمان آتش نشانی و مراجع ذی صلاح قرار گیرد و طرف قرارداد مکلف است بر این مبنا اقدام نماید. ارائه کلیه مجوزها قبل از شروع به کار الزامی است.
 • برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
 • از تاریخ ابلاغ برنده تا ارائه تضامین قراردادی نباید بیش از ۷ روز به طول انجامد در غیر این صورت ابلاغ نامبرده ابطال و از دست نامبرده خارج می گردد.بدیهی است سپرده شرکت در مزایده نامبرده به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • چنانچه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد می باشد، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد(به ویژه ماده مربوط به تعهدات)، شرایط مندرج در آگهی مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و … و کلیه عوارض قانونی و مالیات و … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق آنان و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزئی و کلی نخواهد داشت.
 • چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون عالي معاملات می باشد.
 • در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد، یا انجام هرگونه فعالیتی مغایر با این قرارداد توسط بهره بردار، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صلاح و قانونی با مهلت یک ماهه می باشد.
 • با توجه به اینکه از بهره بردار سر قفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۲/۴/۱۳۸۹می باشد.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

 

 

 

 • بهره بردار موظف است کلیه اموال و اثاثیه موجود و محل رابیمه آتش سوزی و همچنین در قبال اشخاص بیمه حوادث نماید تا در صورت بروز خسارت به محل یا استفاده کنندگان از بیمه صادر شده استفاده نماید و این سازمان در قبال حوادث احتمالی هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
 • تبعیت و رعایت کلیه قوانین و مقرراتی که از طرف سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و تمامی ارگان ها و سازمان های ذی صلاح به بهره بردار ابلاغ می گردد و پیگیری و همچنین نظافت کلی تالار، نگهداری فضای سبز، تعمیر و نگهداری از تأسیسات و لوازم مستقر در تالار به طور کلی (طبق نظر سازمان) با بهره بردار تالار بوده و گزارش عملکرد در این خصوص باید ماهانه به سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر اعلام گردد.
 • بهره بردار ملزم به همکاری با افرادی که از طرف سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر برای برنامه های آموزشی،مراسم فرهنگی و تفریحی و …معرفی می­گردند، می باشد.
 • بهره بردار مکلف است در سال تعداد ۶۰ سانس از سالن آمفی تئاتر را بر اساس نامه رسمی سازمان را به صورت رایگان و با تأمین تمامی امکانات لازم اعم از مدیر و غیره در اختیارسازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرقرار دهد و از این حیث مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نمی­باشد. همچنین چنانچه این سازمان در راستای تکلیف قانونی نیازمند استفاده از مکان مورد اجاره باشد،( به غیر از سانس های اشاره شده) بهره بردار مکلف است مکان مورد نظر را در اختیار این سازمان قرار دهد. بدیهی است پرداخت هزینه مذکور با مبلغ مصوب سازمان از وجه الاجاره کسر می­گردد.
 • دو عدد سوئیت واقع در ضلع شمالی ساختمان تالار مشمول این مزایده نبوده و در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می باشد. بدیهی است تعمیرات و نگهداری سیستم سرمایش و گرمایش و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی آن برعهده بهره بردار می باشد.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلام فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر اقدام نماید.در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می­تواند ضمن ارسال اظهارنامه ، بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل موضوع این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسئولیتی نخواهد داشت، همچنین نسبت به ضبط ضمانت نامه قراردادی و اخذ اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه بهره بردار به ازای هر روز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ (پنج میلیون) ریال در حق سازمان تا تخلیه کامل محل اقدام خواهد نمود.

 

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false