×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۴ تیر - ۱۴۰۳  
true
true
آگهی مزایده عمومی نوبت اول مجموعه ورزشی گلدیس

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

مجموعه  ورزشی گلدیس

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره ۶۷۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ شورای محترم اسلامی شهر بهره برداری از مجموعه ورزشی گلدیس به شرح زیر را با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به مدت دو/۲ سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار می ­نماید. متقاضیان می­ توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

ردیف موضوع مزایده اجاره ماهانه به ازای سال اول و برای سال دوم با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

(ریال)

۱ مجموعه ورزشی گلدیس ۷۰۰۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰۰
 • متقاضیان ایثارگر و خانواده معظم شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند
 • متقاضیان می بایست  دارای کارت مربیگری و حداقل ۵ سال سابقه ورزشی یا مدیریت مرتبط مؤثر ، و بوده و همچنین توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را داشته باشند.
 • کلیه افراد به کار گرفته شده ملزم به داشتن صلاحیت های لازم می­باشند و پیش از به کارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ارائه نمایند.
 • مبلغ اجاره پایه ماهانه برای سال اول بوده و برای سال دوم با ۲۰درصد افزایش نسبت به سال قبل می باشد.
 • میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و…) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب سپرده شهرداری شاهین شهر به شماره ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی(با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ صدور)  را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب، که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد  امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی(با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ صدور)  یا فیش واریزی  و سوابق مرتبط ورزشی یا مدیریتی ،کپی کارت ملی، کارت مربیگری مورد تأیید اداره ورزش و جوانان استان و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات، تکمیل شده باشند را به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
 • پیشنهاد های رسیده روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۳۰  در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بازگشایی و برابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 • سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • برنده مزایده می بایست از مربیان دارای کارت مربیگری مورد تایید حراست، برای کلیه کلاس های  آموزشی( فوتسال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال و ..) در ورزشگاه فوق استفاده و از به کارگیری مربی فاقد کارت مربیگری خودداری نماید در غیر این صورت از موجبات فسخ به صورت یک جانبه از سوی سازمان می باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.

تبصره۱ : کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر داشته باشند.

 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ پنج میلیارد ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث و اموال ورزشگاه،  تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت سپرده حسن اجرای تعهدات قرارداد،  ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی نزد سازمان ، ارائه دهد.
 • تغییر کاربری و استفاده غیر ورزشی ممنوع و از موجبات فسخ قرارداد می­باشد.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد.

مرتبه اول: معادل ۱۰%  تا ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار ، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد.
 • مسؤولیت نظافت مجموعه و حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره به عهده بهره بردار می باشد در صورت قصور پیمانکار از محل تضامین قراردادی جبران می گردد.
 • تمامی مشخصات فنی وسایل و تجهیزات و نصب آن باید مورد تأیید اداره استاندارد، سازمان آتش نشانی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و مراجع ذی صلاح قرار گیرد و طرف قرارداد مکلف است بر این مبنا اقدام نماید. ارائه کلیه مجوزها قبل از شروع به کار الزامی است.
 • برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد نسبت به بیمه مسؤولیت، آتش سوزی و حوادث و همچنین نصب تجهیزات مربوطه و اخذ مجوزات لازم ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره -برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
 • چنانچه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد و یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد می­باشد، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد(به ویژه ماده مربوط به تعهدات)، شرایط مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده ؛ از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نموده و امضاء نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل و قبوض خدماتی اعم از گاز ، برق ، آب، شارژکپسول های آتش نشانی نیز به عهده بهره بردار خواهد بود و سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه و آتش سوزی ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملاً مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب های موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق آنان و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهراقدام نماید.در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرمی­تواند ضمن ارسال اظهارنامه، بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین بهره بردار مکلف به پرداخت روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ( دو میلیون و پانصد) ریال به عنوان وجه التزام تخلیه مورد بهره برداری در حق سازمان می باشد.
 • چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به برنده مزایده و میزان بهای خدمات و قیمت های سانس های آموزشی و … حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و ابلاغ سازمان می باشد.
 • در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد و یا انجام هرگونه فعالیتی مغایر با آن توسط بهره بردار، سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صلاح و قانونی با مهلت یک ماهه می باشد.
 • با توجه به اینکه ازبهره بردار سر قفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاٌجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ می باشد.
 • تبعیت و رعایت کلیه قوانین و مقرراتی که از طرف سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و تمامی ارگان ها و سازمان های ذی صلاح به بهره بردار ابلاغ می گردد و پیگیری و مسؤولیت رعایت سایر بهره برداران مستقر در ورزشگاه و همچنین نظافت ورزشگاه، نگهداری  فضای سبز، تعمیر و نگهداری از تأسیسات و لوازم مستقر در ورزشگاه طبق نظر سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر با بهره بردار مجموعه می باشد.
 • برنده ملزم به تجهیز و استاندارد سازی سالن ها جهت برگزاری کلاس ها و سانس های آموزشی می باشد و مبلغ پایه با در نظر داشتن این موضوع لحاظ شده است.
 • با توجه به شرط مباشرت بهره بردار، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزیی وکلی را نخواهد داشت در غیر این صورت سازمان حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانت اجرای تعهدات را خواهد داشت.
 • بهره بردار مکلف است در هفته ده سانس از سالن چند منظوره و سالن های جانبی را بر اساس نامه رسمی سازمان، به صورت رایگان و با تأمین تمامی امکانات لازم در اختیار سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرقرار دهد و از این حیث مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نمی­باشد. چنانچه سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در راستای تکلیف قانونی نیازمند استفاده از مکان مورد اجاره به غیر از سانس های اشاره شده باشد، بهره بردار مکلف است مکان مورد نظر را در اختیار سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر قرار دهد.
 • از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد ۲۴ فقره چک بابت هر ماه اجاره بهاء به مدت دو سال  و بابت تضمین تخلیه نیز یک چک دریافت میگردد.
 • نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ سپرده شرکت در مزایده با برنده مزایده اختلاف نداشته باشد در غیر این صورت مزایده فاقد نفر دوم خواهد بود.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false