×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۸ اسفند - ۱۴۰۲  
true
true
آگهی مزایده عمومی نوبت اول واحد های تجاری فرهنگسرای دانش و خلاقیت

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

     واحدهای تجاری فرهنگسرای دانش و خلاقیت

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۳۵۷۲/ش مورخ  ۲۷/ ۱۲ /۱۳۹۶ شورای محترم اسلامی شهر و مصوبه شماره ۲۷۴۹/۹۷/ور مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ هیأت مدیره محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهانه سه واحد تجاری– خدماتی فرهنگسرای دانش و خلاقیت را واقع در شاهین شهر خیابان مخابرات بین فرعی ۷و ۸ غربی، از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال (شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۷/۱۱/۹ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

شماره مغازه

طبقه موقعیت واحد مساحت تقریبی

(متر مربع)

نرخ پایه اجاره بهای ماهانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

(ریال)

یک

همکف

ضلع شمال شرقی

۳۳

۸/۵۰۰/۰۰۰

 ۵/۱۰۰/۰۰۰

چهار

همکف

ضلع جنوب شرقی

۲۴

۷/۵۰۰/۰۰۰

 ۴/۵۰۰/۰۰۰

شش همکف ضلع غربی ۲۴ ۴/۳۰۰/۰۰۰

 ۲/۵۸۰/۰۰۰

 • متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند.
 • متقاضیان باید دارای مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح (جواز کسب و ….) و فاقد سوء پیشینه کیفری و مورد تأیید حراست شهرداری شاهین شهر باشند.
 • متقاضیان باید توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر می­ باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست. کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­ شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته داشته باشند.
 • برنده مزایده و کلیه افراد به کار گرفته شده در محل های مورد اجاره ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی فنی ، فرهنگی ، اخلاقی و …) ­باشند و پیش از بکارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر ، گواهی عدم اعتیاد ، گواهی عدم سوء پیشینه و… خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان ارائه نماید.
 • میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود ( مکان ، تجهیزات ، امکانات و … ) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­ گردد و برنده مزایده با این وصف و رویت محل های مورد نظر اقدام به شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد  می نماید و مبلغ پایه بهره برداری ماهانه اعلامی در آگهی برای سال اول و اجاره ماهانه برای سال دوم ( شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد ) تا ۲۰% افزایش بسته به نرخ تورم یک ساله منتهی به سال پایان قرارداد و با در نظر گرفتن عملکرد بهره بردار با مجوز کتبی هیأت مدیره محترم سازمان تعیین و اعلام می گردد.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید سپرده شرکت در مزایده را به حساب سپرده سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر به شماره ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط ، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند ، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع می­ باشد.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه و پرینت صورت حساب بانکی خود مربوط به یکسال قبل و دارای مهر بانک محال علیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات ، تکمیل شده باشند به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
 • استعلام خوش حسابی یا گردش حساب فعال شرکت کننده الزاماً جزء مدارک تقدیمی برای انعقاد قرارداد و اسناد مثبته در پاکت الف می باشد و در صورت عدم ارائه و یا عدم خوش حسابی علاوه بر ضبط سپرده شرکت در مزایده نسبت به انعقاد قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد شد.
 • پیشنهادهای رسیده در کمیسیون معاملات عمده ( عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر باز و برابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاحدید سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد. سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص هیأت مدیره محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­ گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.

 مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان ، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت یک هفته ازتاریخ ابلاغ برنده شده در مزایده نسبت به تکمیل مدارک و امضاء قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت نسبت به ابطال ابلاغ و ضبط سپرده شرکت در مزایده به نفع سازمان و عقد قرارداد با نفر بعدی خواهد شد ، همچنین مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
 • چنانچه در زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط آگهی مزایده و قرارداد می باشد ، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده ضمانت اجرای تعهدات ، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • در صورت عدم تخلیه بهره بردار در موعد مقرر متعهد و ملزم است به ازای هر روز از عدم تحویل موضوع قرارداد ، مبلغ روزانه یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف در حق سازمان پرداخت نماید ، که این مبلغ قابل برداشت از ضمانت های مندرج در قرارداد می باشد.
 • متقاضیان می بایست قبل از شرکت در مزایده ، شرایط مندرج در آگهی مزایده ، نمونه قرارداد و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات ، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی و درآمد این سازمان بوده ، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­ های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و شارژ و … و کلیه عوارض قانونی و مالیات و … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و این سازمان هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­ نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ، بیمه حوادث ، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • باتوجه به شرط مباشرت بهره بردار ، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی ، صلح حقوق ، وکالت و … به صورت جزیی و کلی نخواهد داشت در غیر این صورت سازمان حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانت اجرای تعهدات را خواهد داشت.
 • چگونگی و شرایط زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده ( عالي ) می باشد.
 • شغل مورد نظر باید در هنگام قرارداد معین و با هماهنگی سازمان باشد.
 • با توجه به اینکه از بهره بردار سر قفلی دریافت نشده است قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها ، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۹/۴/۲ می باشد.
 • پیشنهاد های رسیده روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر بازگشایی و برابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 • پس از انعقاد قرارداد ، در صورت عدم پرداخت هر یک از چک های اجور ماهانه در سر رسید معینه ، سازمان پس از اخطار سه روزه ، حق فسخ قرارداد را داشته و بهره بردار ملزم و متهد می باشد به ازای هر روز تأخیر در تأدیه وجه چک ها ، مبلغ ۲۰ درصد وجه هر یک ازچک ها را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه در حق سازمان تأدیه نماید و سازمان حق برداشت خسارت وارده را از محل ضمانت اجرای تعهدات را خواهد داشت. لازم به ذکر می باشد که چک های تحویلی در حساب سازمان قرار گرفته و امکان مهلت و یا عودت و تغییر چک ها وجود نخواهد داشت.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر اقدام نماید. در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید ، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر می ­تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین مکلف به پرداخت روزانه مبلغ ۵ برابر اجاره روزانه به عنوان وجه التزام تخلیه مورد بهره برداری در حق سازمان می باشد.
 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ یک میلیارد ( ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی ، معادل اجاره یک سال را در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد و در سال های آینده شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد.
 • از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک و بابت تضمین اجاره بهاء سال دوم یک چک و بابت تخلیه نیز یک چک دریافت می گردد.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false