×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۱۲ تیر - ۱۳۹۹  
true
true
اجاره ماهانه ۲ واحد خدماتی- ورزشی ضلع شرقی ورزشگاه تختی

  باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

واحد خدماتی ورزشی مجموعه ورزشی تختی

 

سازمان فرهنگی ،اجتماعی  ورزشی شهرداری شاهین شهر با استناد مصوبه شماره ۷۲۳/ش  مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸  شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره ماهانه ۲ واحد خدماتی- ورزشی ضلع شرقی ورزشگاه تختی و در زیر فضای هواساز(جنب سالن شماره ۱) واقع در شاهین شهر- خیابان شهید بهشتی- نبش فرعی ۱۱شرقی  مجموعه ورزشی تختی را  از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  ۱۶/۰۸/۱۳۹۸ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع مزایده اجاره ماهانه به ازای سال اول و برای سال دوم با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل سپرده شرکت در مزایده

۱

واحد شماره ۱ واقع در ضلع شمالی

۸/۵۰۰/۰۰۰  ریال

۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال

۲

واحد شماره ۲ واقع در ضلع جنوبی

۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۵/۷۰۰/۰۰۰ریال

 • متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند.
 • متقاضیان باید دارای مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح (جواز کسب و ….) و فاقد سوء پیشینه کیفری و مورد تأیید حراست شهرداری شاهین شهر باشند.
 • متقاضیان باید توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می­باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست. کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته تابعه داشته باشند.
 • برنده مزایده و کلیه افراد به کار گرفته شده در محل های مورد اجاره ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی فنی، فرهنگی، اخلاقی و …) ­باشند و پیش از بکارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر ، گواهی عدم اعتیاد،گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان ارائه نماید.
 • متقاضیان می بایست دارای توانایی مالی جهت اداره مرکز واگذار شده باشد. همچنین متقاضیان موظف اند پرینت حساب بانکی(حداقل ۶ ماهه) و گردش حساب جاری دارای دسته چک شخصی ( چک های ضمانت و اجاره ماهانه توسط همین حساب می بایست تحویل سازمان گردد) و رزومه و سوابق اجرایی خود را برای بررسی در پاکت الف قراردهند.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۸ پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه و پرینت صورت حساب بانکی خود مربوط به یکسال قبل و دارای مهر بانک محال علیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات ، تکمیل شده باشند به دبیرخانه حراست شهرداری شاهین شهر تحویل نمایند.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید سپرده شرکت در مزایده را به حساب سپرده سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به شماره ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • پیشنهاد های رسیده روز یک شنبه مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ درکمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بازگشایی وبرابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 • استعلام خوش حسابی یا گردش حساب فعال شرکت کننده الزاماً جزء مدارک تقدیمی برای انعقاد قرارداد و اسناد مثبته در پاکت الف می باشد ودر صورت عدم ارائه و یا عدم خوش حسابی علاوه بر ضبط سپرده شرکت در مزایده نسبت به انعقاد قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد شد.
 • میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد و برنده مزایده با این وصف و رویت محل های مورد نظر اقدام به شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد می نماید و مبلغ پایه بهره برداری ماهانه اعلامی در آگهی برای سال اول و اجاره ماهانه برای سال دوم (شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) با ۲۰% افزایش بسته به نرخ تورم یکساله منتهی به سال پایان قرارداد و با در نظر گرفتن عملکرد بهره بردار با مجوز کتبی هیئت مدیره محترم سازمان تعیین و اعلام می گردد.
 • پیشنهادهای رسیده درکمیسیون معاملات عمده ( عالی) سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری شاهین شهر باز و برابر قوانین ومقررات و صرفه وصلاحدید سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد میگردد. همچنین در صورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص هیئت مدیره محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع می­باشد.
 • برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت یک هفته ازتاریخ ابلاغ برنده شده در مزایده نسبت به تکمیل مدارک و امضاء قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت نسبت به ابطال ابلاغ وضبط سپرده شرکت در مزایده به نفع سازمان و عقد قرارداد با نفر بعدی خواهد شد، همچنین مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
 • چنانچه در زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط آگهی مزایده و قرارداد می باشد، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده ضمانت اجرای تعهدات ، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • در صورت عدم تخلیه بهره بردار در موعد مقرر متعهد و ملزم است به ازای هر روز از عدم تحویل موضوع قرارداد، مبلغ روزانه یک میلیون پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف در حق سازمان پرداخت نماید، که این مبلغ قابل برداشت از ضمانت های مندرج در قرارداد می باشد.
 • متقاضیان می بایست قبل از شرکت در مزایده ، شرایط مندرج در آگهی مزایده،نمونه قرارداد و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذرعدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی و درآمد این سازمان بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و شارژ و … و کلیه عوارض قانونی و مالیات و … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و این سازمان هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کسورات قانونی(کل مالیات،کل بیمه،کل عوارض) به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • باتوجه به شرط مباشرت بهره بردار ، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزیی و کلی نخواهد داشت در غیر اینصورت سازمان حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانت اجرای تعهدات را خواهد داشت.
 • چگونگی و شرایط زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده ( عالي ) می باشد.
 • در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد، یا انجام هرگونه فعالیتی مغایر با این قرارداد توسط بهره بردار، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صلاح و قانونی با مهلت هفت روزه می باشد.
 • با توجه به اینکه از بهره بردار سر قفلی دریافت نشده است قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۲/۴/۱۳۸۹می باشد.
 • پس از انعقاد قرارداد، در صورت عدم پرداخت هر یک از چک های اجور ماهانه در سررسید معینه ، سازمان پس از اخطار سه روزه ،حق فسخ قرارداد را داشته و بهره بردار ملزم و متهد می باشد به ازای هر روز تأخیر در تأدیه وجه چکها ،مبلغ ۱۰ درصد وجه هر یک ازچک ها در صورت پیگیری در محاکم قضایی را بعنوان خسارت تأخیر تأدیه در حق سازمان تأدیه نماید، همچنین سازمان حق برداشت خسارت وارده را از محل ضمانت اجرای تعهدات را خواهد داشت. لازم به ذکر می باشد که چک ها و ضمانت های تحویلی در حساب سازمان قرار گرفته و امکان مهلت و یا عودت و تغییر چک ها وجود نخواهد داشت.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهراقدام نماید.در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرمی­تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین مکلف به پرداخت روزانه مبلغ ۵ برابر اجاره روزانه به عنوان وجه التزام تخلیه مورد بهره برداری در حق سازمان می باشد.
 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ یک میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی ، معادل اجاره یک سال را در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد و در سالهای آینده شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد.
 • از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک و بابت تضمین اجاره بهاء سال دوم یک چک و بابت تخلیه نیز یک چک دریافت می گردد.
 • نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ تضمین شرکت در مزایده با نفر اول برنده مزایده اختلاف نداشته باشد در غیر اینصورت مزایده فاقد نفر دوم خواهد بود.
 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند ، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • -شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false